Kommentar/rettinger til valgene under årsmøte 27.04.2017

Styret har mottatt tilbakemeldinger om at ordlyden og vedtakene under valgene er noe upresise og noen navn er skrevet feil.
De som var valgt til å underskrive protokollen, godkjente protokollen.
Styrets rettinger/kommentarer vil bli oversendt Stiftelsen og valgkomiteen slik at noe kan rettes opp på neste årsmøte.
Feilene i den opprinnelige protokollen har ingen praktisk betydning for innsendelse til Brønnøysundregistrene.

Sak 9 VALG
Wenche Gustavsson og Rigmor Håkonshellen i valgkomiteen la fram
valgkomiteens forslag.
Ingen andre forslag enn valgkomiteens forslag på nytt styre i LYKK, og disse ble valgt ved akklamasjon:
Styret i LYKK
Leder: Jane Finberget 2017 – 2018 gj. valg Styremedl: Tone Ljoså 2017 – 2019 gj. valg Styremedl: Marit Haaberg 2016 – 2018 ikke på valg Styremedl: Liv Krukhoug 2016 – 2018 ikke på valg
Styremedl: Målfrid M. Tanke 2016 – 2018 ikke på valg
Varamedl: Kine Holmstrøm 2017 – 2019 ny
Varamedl: Berit Bolton Arnesen 2017 – 2019 ny

Valgkomiteens forslag til leder for stiftelsen ble valgt ved akklamasjon.
Det kom inn forslag på motkandidater til valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer i Stiftelsen. Det ble derfor skriftlig valg til disse vervene.
Kun medlemmer som ikke bor i YK-huset har stemmerett på ordinære styremedlemmer og varamedlemmer i styret i Stiftelsen i henhold til § 5 i Stiftelsens vedtekter. Kun beboere har stemmerett på beboerrepresentant og dennes vara.
Det var 18 personer tilstede som var medlemmer og ikke beboere og hadde stemmerett ved valgene der det ble framsatt flere forslag på kandidater.

Følgende ble valgt:
Stiftelsen YK-boligselskap
Leder: Anne Weggumsløkken 2017 – 2019 gj. valg
Styremedl: Bodil Alver Moen 2016 – 2018 ikke på valg
Styremedl: Rigmor Håkonshellen 2017 – 2019 ny
Styremedl: Lise Lerdahl 2017 – 2018 ny

Varamedl: Eldrid Vasslid 2017 – 2018 gj. valg
Varamedl: Ellen Rønning 2017 – 2018 ny
Kommentar: Eldrid Vasslid ble etter noens mening valgt for 2 år.
Dette kan rettes opp ved valget i 2018.

Følgende valg ble gjort i henhold til valgkomiteens forslag:
Beboerrepr.: Wenche Andersson 2016 – 2018 ikke på valg
Rett navn skal være: Tove Andersson
Vara beboerrep:
Rett navn: Solveig Hiort Andersen 2016 – 2018 ikke på valg

Valgkomite
Leder: Lisbeth Bodin 2016 – 2018 ikke på valg Medl.: Wenche Gustavsson 2016 – 2018 ikke på valg Medl.: Olga Wensås 2017 – 2019 ny Varamedl: Ingrid Guldvik 2017 – 2019 ny

Festkomite: Forslag fra valgkomiteen:
Valgkomiteen innstiller på at beboerrepresentanten, på eget beboermøte velger en velferdskomite for huset. Dette vil være i samsvar med beboerrepresentantens funksjonsbeskrivelse.
Forslaget godkjent.

43 medlemmer (25 fra beboerne) deltok på møtet.

Lillehammer 23.09.2017

Møtereferent: Marit Haaberg