Klargjøringer vedrørende valgene på årsmøte 27.04.2017

Styret i Lillehammer Yrkeskvinnersklubb har mottatt tilbakemeldinger om at ordlyden og vedtakene under valgene er noe upresise og noen navn er skrevet feil.
De som var valgt til å underskrive protokollen, godkjente protokollen.
Styrets klargjøringer vil bli oversendt Stiftelsen og valgkomiteen slik at noe kan rettes opp på neste årsmøte.
Feilene i den opprinnelige protokollen har ingen praktisk betydning for innsendelse til Brønnøysundregistrene for LYKKs vedkommende.

Sak 9 VALG
Wenche Gustavsson og Rigmor Håkonshellen i valgkomiteen la fram
valgkomiteens forslag.
Ingen andre forslag enn valgkomiteens forslag på nytt styre i LYKK, og disse ble valgt ved akklamasjon:
Styret i LYKK
Leder: Jane Finberget 2017 – 2018 gj. valg Styremedl: Tone Ljoså 2017 – 2019 gj. valg Styremedl: Marit Haaberg 2016 – 2018 ikke på valg Styremedl: Liv Krukhoug 2016 – 2018 ikke på valg
Styremedl: Målfrid M. Tanke 2016 – 2018 ikke på valg
Varamedl: Kine Holmstrøm 2017 – 2019 ny
Varamedl: Berit Bolton Arnesen 2017 – 2019 ny

Valgkomiteens forslag til leder for stiftelsen ble valgt ved akklamasjon.
Det kom inn forslag på motkandidater til valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer i Stiftelsen. Det ble derfor skriftlig valg til disse vervene.
Kun medlemmer som ikke bor i YK-huset har stemmerett på ordinære styremedlemmer og varamedlemmer i styret i Stiftelsen i henhold til § 5 i Stiftelsens vedtekter. Kun beboere har stemmerett på beboerrepresentant og dennes vara.
Det var 18 personer tilstede som var stemmeberettigede under valget av styremedlemmer i Stiftelsen.

Følgende ble valgt:
Stiftelsen YK-boligselskap
Leder: Anne Weggumsløkken 2017 – 2019 gj. valg
Styremedl: Bodil Alver Moen 2016 – 2018 ikke på valg
Styremedl: Rigmor Håkonshellen 2017 – 2019 ny
Styremedl: Lise Lerdahl 2017 – 2018 ny

Varamedl: Eldrid Vasslid 2017 – 2018 gj. valg
Varamedl: Ellen Rønning 2017 – 2018 ny
Kommentar: Eldrid Vasslid ble etter noens mening valgt for 2 år.
Dette kan rettes opp ved valget i 2018.

Følgende valg ble gjort i henhold til valgkomiteens forslag:
Beboerrepr.: Wenche Andersson 2016 – 2018 ikke på valg
Rett navn skal være: Tove Andersson
Vara beboerrep:
Rett navn: Solveig Hiort Andersen 2016 – 2018 ikke på valg

Valgkomite
Leder: Lisbeth Bodin 2016 – 2018 ikke på valg Medl.: Wenche Gustavsson 2016 – 2018 ikke på valg Medl.: Olga Wensås 2017 – 2019 ny Varamedl: Ingrid Guldvik 2017 – 2019 ny

Festkomite: Forslag fra valgkomiteen:
Valgkomiteen innstiller på at beboerrepresentanten, på eget beboermøte velger en velferdskomite for huset. Dette vil være i samsvar med beboerrepresentantens funksjonsbeskrivelse.
Forslaget godkjent.

43 medlemmer (25 fra beboerne) deltok på møtet.

Lillehammer 23.09.2017

Møtereferent: Marit Haaberg

Anne Weggumsløkken Anne Margrethe Harildstad