Sakliste til årsmøte LYKK onsdag 18. april 2018 kl. 17.00 i dagligstua på YK-huset

Dagsorden:
1. Åpning v/ fungerende leder Tone Ljoså.
2. Godkjenning av innkalling – innkallingen sendt ut i posten 20. mars
3. Konstituering
A. Valg av møteleder og referent
forslag til møteleder; Tone Ljoså
forslag til referent; Marit Haaberg
B. Valg av to til å underskrive protokoll – forslag legges fram på møtet
C. Valg av to til tellekorps – forslag legges fram på møtet
4. Beretning fra LYKK , side 2 – 5
5. Årsregnskap 2017 fra LYKK, side 6
6. Årsbudsjett 2018 fra LYKK, side 7
7. Årsmelding, årsregnskap og budsjett fra Stiftelsen YK-huset boligselskap
8. Forslag til vedtektsendringer fra styret i LYKK, side 9 - 11
9. Innkomne forslag; ingen forslag innkommet innen fristen 4. april
10. Valg
A. Leder for styret til LYKK
B. Styremedlemmer og varamedlemmer i LYKK
C. Leder for Stiftelsen YK-huset boligselskap
D. Styremedlemmer, varamedlemmer og beboerrepresentant med varamedlem i Stiftelsen YK-huset boligselskap
E. Oppnevning av revisor for Stiftelsen YK-huset boligselskap
F. Valg av valgkomite
11. Avslutning.

Papirer for sak 7, 8 og 10 legges fram på møtet.

 

 

 


LILLEHAMMER YRKESKVINNERS KLUBB

 

 

ÅRSMELDING 2017 (27.4.2017-18.4.2018) FOR
LILLEHAMMER YRKESKVINNERS KLUBB,
FÅBERGGATA 102, LILLEHAMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets årsmelding fra årsmøtet 27.4.2017 til årsmøtet 18.4.2018
1. Møter og aktiviteter
Styret har siden årsmøtet 2017 avviklet 9 styremøter. Deler av styret har i tillegg avviklet flere mindre møter om sine ansvarsområder, og en del styrearbeid er gjort via mail.

Styret har det siste året i hovedsak arbeidet med å få oppgradert LYKKs nettside, og å få lagt opp et system for utsendinger til medlemmene via mail. Styret har i tilknytning til dette også ringt alle medlemmer vi kunne finne telefonnummer til for å innhente mailadresser, og eventuelle innspill fra medlemmene.

Styret har gjennomgått LYKKs vedtekter og legger fram revideringsforslag til disse til årsmøtet.

Styret i LYKK har vært pådriver og representert med tre av styrets medlemmer i årets arrangementskomite for 8. mars på Lillehammer.

Det har vært gjennomført følgende møter/arrangementer:

Juni 2017 Bedriftsbesøk med omvisning hos Ment i Fåberg

September 2017 Tur til Kvinnemuseet på Kongsvinger og Charlottenberg.

Desember 2017 Adventsarrangement for beboeren på YK-huset.

Mars 2018 Markering av kvinnedagen 8. mars
LYKK sto sammen med representanter fra Nansenskolen, Banken, Litteraturhus Lillehammer med flere bak en omfattende arrangementsløype fra kl 12.15 til ca kl 21 på 8. mars.
Arbeidsgruppa og arrangementene fikk bred omtale både i GD og Lillehammer Byavis. LYKK sørget for annonse i Byavisa og både LYKK og andre arrangører sørget for markedsføring på Facebook og via mail. Det var godt oppmøte.

April 2018 Spesialomvisning på Kitty Kiellandutstillingen på Lillehammer Kunstmuseum.
Det har vært noe varierende antall deltakere på arrangementene og styret ønsker fortsatt innspill fra medlemmene om arrangementer det er interesse for.
Styrene i LYKK og Stiftelsen kjøpte høsten 2017 inn et bilde laget av Solveig Hiorth Andersen, mangeårig Lillehammerkunstner som også er beboer i YK-huset.
2. Medlemskap
Vi har sendt ut giro til 12 nye medlemmer i årsmøteperioden 2017-2018. Tre personer har ønsket å melde seg ut. Under ringerunden om epostadresser fikk vi ryddet opp i medlemslista. Vi avdekket blant annet at noen på boligsøkerlista ikke hadde betalt kontingent på noen år, og fikk oppdatert adresser til flere medlemmer.
Vi har pr. i dag 170 medlemmer.

3. Økonomi
Resultat –og balanseregnskap legges frem som egen sak på årsmøtet, samt forslag til nytt budsjett for 2018. Det har vært god økonomistyring.

3.1 Revisor
Odd Dagsgaard har vært vår revisor.

4. Valgte
På årsmøte i 2017 ble følgende valgt inn i LYKK styret:
Leder Jane Finberget valg som leder for ett år
Styremedlem Tone Ljoså (2017 til 2019)
Styremedlem Marit Haaberg (2017 til 2019)
Varamedl 1: Kine Holmstrøm (2017 – 2019)
Varamedl 2: Berit Bolton Arnesen (2017 – 2019)

På årsmøtet 2017 var de følgende ikke på valg:
Styremedlem Målfrid M. Tanke (2016 til 2018)
Styremedlem Liv Krukhoug (2016 til 2018)

1. varamedlem Kine Holmstrøm trakk seg i løpet av 2017 pga flytting.

Styret konstituerte seg slik:
Nestleder Tone Ljoså
Økonomi Liv Krukhoug
Sekretær Marit Haaberg
Kontakt opp mot fest/arrangementskomiteen, Målfrid M. Tanke

Årsmøtet 2017 besluttet å delegere til beboermøtet å velge festkomite.

Årsmøtet 2017 valgte følgende valgkomite:
Leder: Lisbeth Bodin (2016 – 2018)
Medlem: Wenche Gustavsson (2016 – 2018)
Medlem: Olga Wensås (2017 – 2019)
Varamedl: Ingrid Guldvik (2017 – 2019)

5. Støtteordninger
I henhold til vedtak på årsmøte i 2017 har LYKK gitt økonomisk støtte til LAMS – «Laila og Amar School and College for girls» - en pakistansk jenteskole. En støtte vi mener LYKK bør fortsette med i årene som kommer.

6. Æresmedlem
LYKK har ikke mottatt forslag til kandidater i 2017.

 

Lillehammer 5. april 2018

 

Jane Finberget Tone Ljoså Marit Haaberg
Leder Nestleder Sekretær

 

Liv Krukhoug Målfrid M. Tanke Berit Bolton Arnesen
Økonomiansvarlig Styremedlem Varamedlem

Sak 7: Årsmelding, årsregnskap og budsjett fra Stiftelsen YK-huset boligselskap
- utdeles av Stiftelsen på årsmøtet

 

Sak 8: Forslag til vedtektsendringer på de neste sidene

Sak 9: Innkomne forslag
LYKK har ikke mottatt noen forslag til behandling innen forslagsfristen

Sak 10: Valg
- Valgkomiteens innstilling utdeles på årsmøtet for følgende verv:
A. Leder for styret til LYKK
B. Styremedlemmer og varamedlemmer i LYKK
C. Leder for Stiftelsen YK-huset boligselskap
D. Styremedlemmer, varamedlemmer og beboerrepresentant med varamedlem i Stiftelsen YK-huset boligselskap
E. Oppnevning av revisor for Stiftelsen YK-huset boligselskap

- Innstilling fra styret i LYKK utdeles på årsmøtet for følgende verv:
F. Valg av valgkomite

Sak 11: Avslutning

 

VEDTEKTER

FOR

LILLEHAMMER YRKESKVINNERS KLUBB

Enstemmig vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. juni 2002,
med endringer 15. mars 2005, 10. april 2008 og årsmøte 20. mars 2014.

Gjeldende tekst vedtatt på årsmøte 31. mars 2016.

Forslag til endring:
Hvis det gjøres vedtektsendringer i 2018 flyttes datoen «31. mars 2016» opp i første setning, og datoen 20. mars 2014 flyttes fram før «og årsmøte». I andre setning settes tidspunkt for årsmøtet 2018 inn.
Begrunnelse:
De ulike årene det gjøres endringer bør stå i vedtektene så er det lettere å gå tilbake og se hva som ble gjort hvilke år.

 

§ 1 Klubbens navn er Lillehammer Yrkeskvinners Klubb. Her etter omtalt som LYKK.

LYKK er partipolitisk nøytral

 

§ 2 Formål

LYKK`s formål er;
- Fremme kvinners sosiale og politiske interesse.
- Bidra til solidaritetsarbeid og lage møteplasser for kvinner.
- Ta opp aktuelle spørsmål gjennom foredrag og diskusjoner i åpne møter.
- Samarbeide med andre organisasjoner.
- Fremme sosialt fellesskap for LYKK`s medlemmer.
- Ivareta LYKK`s interesser i Stiftelsen YK-huset Boligselskap

 

§ 3 Medlemskap

Alle kvinner som ønsker det, er velkommen som medlem av LYKK.

Medlemskapet er basert på årskontingent.

Medlemmer som har gjort en fremragende innsats for LYKK, kan utnevnes som æresmedlem. En slik honnør kan også gis til kvinner som har gjort en spesiell innsats for kvinners sak.
Æresmedlem utnevnes av LYKK`s styre.

 

§ 4 Kontingent

Årskontingenten gjelder fra 01.01. til 31.12.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales med forfall
1. februar.

Forslag til endring:
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Eventuell kontingentendring gjelder fra påfølgende år.
Medlemskontingenten betales med forfall 14 dager før årsmøtet.
Begrunnelse: Da sender vi ut kontingent for inneværende år med årsmøtepapirer og alle som vil stemme på årsmøtet bør/skal ha betalt kontingent for møtet.

 

§ 5 Årsmøtet

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av april hvert år.
Medlemmene får skriftlig innkalling til årsmøtet med 14 dagers varsel, samtidig som det annonseres i lokalpressen.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal sendes skriftlig til styret innen den fristen som styret til enhver tid setter.

Forslag til endringer til første del av § 5 Årsmøtet:
1. Fristen i andre setning endres til «tre ukers varsel»
Begrunnelse: – vi skal ha forslag tilbake og styret bør sette tid til behandling av innkomne saker før sakspapirene skrives, og gjerne kunne sende ut noe av dette til medlemmer via mail før møtet.

2. Stryke: «samtidig som det annonseres i lokalpressen»
Begrunnelse: Dette koster penger og det er medlemmene som skal nås med informasjon om årsmøtet og de får det direkte.

Paragrafen videre:

Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

- Budsjett, årsregnskap og årsmelding for LYKK.

- Valg av styre- og varamedlemmer til LYKK.
Styrets leder velges særskilt.
Styrets medlemmer og varamedlemmenes funksjonstid er 2 år, dog slik at
tilnærmet halvparten er på valg hvert år.
Styret består av 5-7 medlemmer og 3 varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv.

Forslag til endringer til andre del av § 5 Årsmøtet:
1. Antall varamedlemmer som skal velges til styret i LYKK foreslås endret fra 3 til 2
Begrunnelse: Det har vært valgt bare 2 varamedlemmer i noen år og det har fungert greit.

Paragrafen videre:

- Valg av valgkomité, 3 medlemmer og 1 varamedlem.
Medlemmer av styrene for Stiftelsen eller LYKK kan ikke velges til valgkomiteen.

- Valg av styre- og varamedlemmer til Stiftelsen YK-Huset Boligselskap
i hht. til Stiftelsens vedtekter og etter forslag fra valgkomiteen.

- Oppnevne revisor for Stiftelsen YK-Huset Boligselskap

- Innkomne forslag

- Orienteringssak for Stiftelsen YK-huset Boligselskap:
Budsjett, årsregnskap og årsmelding for Stiftelsen YK-Huset Bolig-
selskap.

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret i LYKK, eller styret i
Stiftelsen YK-Huset Boligselskap, eller minst 10 medlemmer skriftlig krever
dette. Innkalling skal skje skriftlig til samtlige medlemmer med minst 10
dagers varsel. Saker som ikke er angitt i innkallingen kan ikke behandles
på ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtets vedtak krever alminnelig flertall. Unntak er endring av
LYKK`s vedtekter, omdanning av Stiftelsen YK-Huset Boligselskap og
vedtak om oppløsning av LYKK. Dette krever 2/3 flertall.

 

§ 6 Oppløsning

LYKK kan ikke oppløses så lenge Stiftelsen YK-Huset Boligselskap består.
Dersom Stiftelsen blir besluttet oppløst, skal det innkalles til årsmøte til
behandling av spørsmålet om oppløsning.

Ved oppløsning skal LYKK`s eiendeler gjøres om i penger, så langt dette er
nødvendig for å dekke gjelden. Etter at samtlige kreditorer er dekket, skal
kapitalen brukes på en måte som er forenlig med LYKK`s formål eller et
beslektet formål. Finnes det ikke et beslektet formål, kan det bestemmes at
kapitalen skal gå til et allmennyttig formål. Vedtak fattes av årsmøtet/ekstra-
ordinært årsmøte.