Utskrift

 Protokoll fra årsmøte 18.04.2018

1. Åpning
Tone Ljoså ønsket velkommen og åpnet årsmøtet

2. Godkjenning av innkalling og saklista
Vedtak: Innkalling godkjent.
Kommentar til sak 10 c – valg av leder i Stiftelsen
Saken strykes – leder er ikke på valg i år.
Vedtak: Saklista godkjent.

3. Konstituering
A. Valg av møteleder og referent
forslag til møteleder; Tone Ljoså
forslag til referent; Marit Haaberg
Vedtak: Begge forslag godkjent.

B. Valg av to til å underskrive protokoll
Toril Amblie og Lise Lerdahl valgt

C. Valg av to til tellekorps.
Liste for å registrere medlemmer/beboere. 24 medlemmer som ikke bor på YK-huset og 23 av husets beboere var tilstede ved møtestart.
Vedtak: Berit Bolton Arnesen og Rigmor Håkonshellen valgt.

4. Årsberetning fra LYKK
Tone Ljoså leste årsberetningen.
Kommentarer: Årsberetningen følger valgperioden – ikke kalenderåret.
Marit Haaberg er på valg i år.
Vedtak: Årsberetningen godkjent.

5. Årsregnskap 2017 fra LYKK
Marit Haaberg redegjorde for regnskapet.
Regnskapet følger kalenderåret.
Resultat: kr 9.426.45 i underskudd, men med en utestående fordring på kr 14.100,-, som nå er kommet inn, er det et overskudd på kr. 4600,55.
Styret ønsker å bruke epost og hjemmesida vår til å sende informasjon til våre medlemmer.
De som ikke har epost vil fortsatt få info i posten.
Regnskapet er gjennomgått og godkjent av vår revisor Odd Dagsgaard.
Vedtak: Regnskapet godkjent.

6. Årsbudsjett 2018 fra LYKK
Marit Haaberg la fram budsjettforslaget.
Budsjettet balanserer med kr 45.100.-.
Lagt inn en liten økning av antall medlemmer og øker tilskuddet til LAMS fra kr 5000.- til kr 10.000,-.
Vedtak: Budsjettet for 2018 godkjent

7. Årsberetning, årsregnskap og budsjett fra Stiftelsen YK-huset boligselskap
Årsberetningen lest av Rigmor Håkonshellen.
Kommentarer vedr. økningen av eiendomsskatten. Klagen som ble sendt kommunen ble avslått. Styret har fått hjelp av advokat og sendt inn ny klage. Venter spent på resultatet av denne klagen.
Vedtak: Årsberetningen tatt til orientering.

Resultatregnskapet og balanse opplest av Anne Weggumsløkken.
Årsresultat 2017; overskudd på kr 465.421.-.
Regnskapet er godkjent av revisor og konklusjonen i revisjonrapporten ble lest opp.
Kommentarer: Ros til styret. Håp om at saken om eiendomsskatten blir løst på den beste måten.
Ros til de som har ansvaret for utleie av selskapslokalene.
Det er 37 leilighet og en hybel i YK-huset.
Månedsleien er pr dato kr 7009.-.
Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning.

Budsjett for 2018
Budsjettforslag opplest av Anne Weggumsløkken.
Kommentarer: Store vedlikeholdsutgifter, styret følger en tidligere vedtatt plan for vedlikehold.
Stort fokus på brannsikkerhet.
Medlemmer og beboere etterlyser mer info om vedlikeholdsplanen.
Kanskje det bør holdes beboermøter med informasjon om forestående vedlikeholdsarbeid.
Vedtak: Budsjettet tatt til etterretning.

8. Forslag til vedtektsendringer fra styret i LYKK
Forslagene var sendt ut i forkant av møtet.
Vedtak: Forslag om endringer i §4,§ 5 og tekst vedr. når det er gjort endringer, ble vedtatt slik som forslagene forelå.
Endringene vil bli skrevet inn i ny versjon av vedtektene.

9. Innkomne forslag; ingen forslag innkommet innen fristen 4. april
Det var sendt inn et forslag; pga sykdom ble ikke forslaget forelagt styret til behandling før årsmøtet. Dette beklaget styret.
Styret ser på forslaget som en sak mellom beboerne og Stiftelsen og at det ikke hadde vært naturlig å behandle dette på årsmøte.
Stiftelsesloven bør gjøres kjent for beboere og boligsøkere.
Vedtak: Saken oversendes Stiftelsen.

10. Valg
Medlem av valgkomiteen, Ingrid Guldvik leste opp valgkomiteens forslag til nytt styre i LYKK og i Stiftelsen.

A. Leder for styret til LYKK
Tone Ljoså valgt til leder ved akklamasjon, 2018 – 2019, ny som leder
B. Styremedlemmer og varamedlemmer i LYKK
Styremedlem: Marit Haaberg 2018 – 2019, gjenvalg for 1 år
Styremedlem: Liv Krukhoug 2018 – 2020, gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Jane Finberget 2018 – 2020, valgt for 2 år
Styremedlem: Marthe Alhaug 2018 – 2020, valgt for 2 år, ny
Styremedlem: Berit Bolton Arnesen 2018 – 2019, valgt for 1 år, ny som styremedlem (varamedlem fra 2017 – 2018)
Styremedlem: Aud Bjørnhild Moldal 2018 – 2020, valgt for 2 år, ny
Varamedlem: Målfrid Meyer Tanke 2018 – 2019, valgt for 1 år, styremedlem i forrige periode.
Varamedlem: Karin Honne 2018 – 2020, valgt for 2 år, ny
Alle ble valgt ved akklamasjon.

C. Styremedlemmer, varamedlemmer og beboerrepresentant med varamedlem i Stiftelsen YK-huset boligselskap.
I følge protokollen fra forrige årsmøte ble Eldrid Vasslid valgt inn for 1 år. Dette ble påklaget og det ble skrevet en «klargjøring av valgene i 2017, denne ble også underskrevet av de som skrev under på den opprinnelige protokollen. Her står det at det er usikkerhet/ ulike meninger om Eldrid ble valgt for 1 eller 2 år. Det ble skrevet at en eventuell feil i 2017, kunne rettes opp ved valget i 2018. Valgkomiteen hadde fått tilsendt både protokoll og klargjøring vedr. valgene i 2017.
Eldrid sto ikke på valgkomiteens forslag til nytt styret.
Etter forslag fra møteleder om ikke å endre valgkomiteens forslag, ble Eldrid Vasslid foreslått som motkandidat til Bodil Alver Moen som var valgkomiteen forslag.
Det ble skriftlig valg mellom disse to kandidatene.
21 stemmer avgitt: 13 stemmer til Eldrid og 8 stemmer til Bodil, alle frammøte med unntak av beboere hadde stemmerett ved dette valget.
Følgende styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.
Leder: Anne Weggumsløkken 2017 – 2019 ikke på valg
Styremedlem: Rigmor Håkonshellen 2017 – 2019 ikke på valg
Styremedlem: Lise Lerdahl 2018 – 2020, gjenvalg
Styremedlem: Cathrine Furu 2018 – 2020, ny
Styremedlem: Tove Andersson 2018 – 2019, beboerrepr. , gjenv.
Varamedlem: Eldrid Vasslid 2018 – 2019, gjenvalg
Varamedlem: Eva Bueie Nygård 2018 – 2020, ny
Varamedlem for beboerrepr.: Solveig Hiorth Andersen 2018 – 2019, gj.v.

D. Oppnevning av revisor for Stiftelsen YK-huset boligselskap
Revisjon gjennomføres av USBLs revisor. USBL byttet revisor i juni 2017.

E. Valg av valgkomite
Forslag fra styret i LYKK
Leder: Anne Britt Sandvik 2018 – 2020, ny
Medlem: Ingrid Guldvik 2018 – 2020, gjenvalg
Medlem/beboer: Olga Wensås 2017 – 2019, ikke på valg
Varamedl: Birgit Engesæter Madslien 2018 – 2020, ny
Alle valgt ved akklamasjon.

11. Avslutning.
Tone overrakte blomster til Jane for jobben hun har gjort som leder av styret i Lykk.
Takk til de som hjalp til med kaffekoking og servering.
Takk til alle frammøtte.

Lillehammer 08.0518.

 

Marit Haaberg
Referent

 

Toril Amblie Lise Lerdahl